//
هم‌اکنون می‌خوانید...
وبلاگ

مصطفی از ایران: زندانی سیاسی، ماهیت ضد انسانی جمهوری اسلامی را نشان می دهد

برخوردهای مقدماتی این جانیان نسبت به بازداشت شدگان سیاسی که هنوزهیچ جرمی برآنان ثابت نشده، برای اعتراف گرفتن از آنها، شروع برخوردها، با کر و کورکردن، خرد کردن دماغ، موی سر کشیدن، لگد و زیر پاگذاشتن، فحاشی وتهدید وهل دادن شروع می شود. مرحله بعد یعنی در هم کوبیدن بازداشتی از نظر جسم وروح، بی خوابی، تشنه وگرسنه نگه داشتن و بالاخره ساعتها و روزهای متمادی منتظر گذاشتن وی، سرک کشیدن به داخل سلولهای مربوطه، پرسیدن چند سوال بی ربط وبی سر وته جهت آزار روحی وایجاد بی قراری در در زندانی وغیره، سر انجام بعد از زمان تعیین شده، طبق برنامه چشم ودست بسته او یا آنها را به شیوه ی غیرانسانی و به گونه ای که زندانی نتواند در هیچ زمینه ای فرجه برای فکر کردن داشته باشد، آنها را روانه ی مکانهای نمور، تعفن عرق وخون، انواع موریانه وباکتری، قارچهای میکروبی وکلا غیر بهداشتی وفاقد حداقل امکاناتی که درشأن انسان باشد. اجرای این مراحل و نقل وانتقالات زندانیان از قبل تشریفات مهرو امضاء، ماموران انتخاب شده وامین وبا تجربه به نسبت کیسهای سیاسی صورت گرفته است و طبق برنامه ی زمان بندی شده از پیش، به اجرا در می آید. زندگی زندانی با این وضع شروع می شود! سلسله مراتب بازجویی های چند جانبه توسط بازجویان متعدد، با روشهای از پیش تعین شده روانشناسانه ودر جهت خرد نمودن روحیه ها وشخصیت زندانیان، به عنوان یک سیاست همیشگی و روال کارروتین دستگاه، بدون هیچ کم وکثری اجرا می شود.
مر حله ی سوم: توسط جلادان وشکنجه گران، زمان بازجویی های مقدماتی آغاز وظرفیت وتوان زندانی را می سنجند. با این نوع برخوردهای متناقض، با بکارگیری شگردهای گوناگون، انتظار گذاشتن زندانی برمبنای تهدیدها ومطرح نمودن چند سئوالی از رفقای زندانی که به احزاب سیاسی وداشتن مسئولیت وانجام کار تشکیلاتی بمنظورتضعیف آنان، مخصوصا کسانی که بلحاظ آگاهی درموقعیت ضعیف تری باشند ( منظوراز نظر تجربه ی خنثی کردن چنین برخورد های نمایشی است) ویا توان برخورد به این شیوه ی جرم تراشی ها، مخصوصا باراول شان باشد نسبت به آنان چنان برخورد می کنند که گویا آنان همه چیز متهم را می دانند. این قبیل اقدامات غیر انسانی ساده ترین، متداول ترین نوع برخورد به زندانیان است. بعد از مدتی با اجرای صحنه های نمایشی نفرات را با دیگر هم سلولی های مجاور جابجا می کنند واز این طریق مسئله بی اعتمادی را در میان آنان بوجود می آورند و برنامه های زندانیانی که بخاطر یک مسئله دستگیر شده اند بهم میریزد. این جابجایی برای کسانیکه تجربه ی قبلی دارند ، نه اینکه ضربه نخواهند خورد، بلکه ازطریق زندانی تازه وارد متوجه اوضاع زندان وشیوه ی برخورد زندانبان خواهند شد. اما برای عده ی دیگر عارضه های به همراه خواخوهد داشت. در این دوره بازجویی بصورت تک ورق واز پشت، تنها با لمس کردن متوجه خواهید شد. ممکن است یک سئوال را چند بار تکرار و یا مشابه همدیگر باشند. در این گونه باز جوییها ، دومسئله مد نظر است ١. یا در مورد طرف چیزی نمی دانند ویا اینکه مطمئن نیستند ومی خواهند زندانی خود وارد پروسه ی اعتراف شود( گراد بدست آوردن ) ٢. آنان متوجه فعالیت زندانی بوده ومی خواهند درجه وسعت، پایه گزاران حرکت و یا فعالیت، موقعیت شخصیتی و مسئولیتش از این تیم ( اعم از در آوردن بولتن، ساخت سایتها ووبلاگها، ایجاد ظرف وتشکلها، راه انداختن یک آکسیون اعتراضی ، سازمان دان یک اعتصاب و راه بندان سیاسی، سخنرانی در یک سمینار اجتماعی، نوشتن مقاله علنی وانتقادی وکشیدن کاریکاتور ویا جرائمی که از این نوع فعالیتها باشد. آنان دنبال ریشه ی اصلی وعلل وعواملش می گردند. دوره ی بازجویی کلان توسط عده ای دیگر شروع می شود! جالب توجه اینجاست که هیچ زندانی سیاسی نه فعالان سیاسی واجتماعی ونه کسانی که برای اولین بار پایشان به زندانهای جمهوری اسلامی بازمی شود، نسبت به بازجویان شکنجه گران، زندانبانان و هیئت های ارشاد و یا با چنین طرح های ازاین قبیل برخورد و روشهای فریب کارانه وحساب شده، یک زره صداقتی نسبت به چنین فنون خشن ومافیایی زندانبانان ازخود نشان نمی دهند. زندانیان درفاصله بیش از ٣٤ سال گذشته تاکنون، نه با صحنه سازی های از روی اجبارجلادان، ونه با ایجاد توهم وتبلیغات گسترده اش درمتقاعد نمودن وجلب رضایت زندانی برای تسلیم کردنش، و نه بارها تا پای مرگ رفتن برای گرفتن اعتراف ونظیر این اقدامات، نتوانسته هیچ گونه موفقیتی را بدست آورد! اگرهم درمواردی زندانبانان، بازجو وشکنجه گران توانسته باشند کسانی را بفریبند، زندانی کم تجربه بوده، ارتباطش با دیگر زندانیان قطع و یا زمان نگهداریش بسیارکم، وچشم وگوشش بازنشده، یا اینکه شرایط زندگیش از نظراقتصادی وغیره دارای مشکلاتی بوده است، در نتیجه زندانی یا تشخیص داده که دادن چنین اطلاعاتی که برای کسی خطر ساز نیست وتقریبا نسبت به موضوع دستگیریش بی ربط است. ویا گاها بعلت عدم دقت در نوع فعالیت ممکن است رابطه های تحت کنترل بوده باشد ویا اینکه ممکن است برمبنای تصمیماتی باشد که بهش رسیده وقصد مسافرت وتغیر مکان، شروع نوعی فعالیت را در سر پرورانده باشد وبخش دیگرآن عدم تحمل شرایط دهشتناک شکنجه جسمی و وضع زندان است. بهر حال زندان رفتن و زندانی شدن انسانها ، تحت هرشرایطی باعث خواهد شد که بیشتر به ماهیت ضد انسانی رژیم در خصوص سیاست های سرکوبگرانه وسود پرستانه اش پی ببرند. با توجه به یادآوری چند نکته ای که در بالا ذکر شد اکنون می توان بهتر دفاعیه را کامل نمود. بهر حال آزادی زندانیان و بازگشت آنها به درون جامعه وشروع فعالیت های دوباره شان دریکی ازعرصه های کارسیاسی واجتماعی، درسیاسی ترشدن جامعه تاثیرات آنی ومستقیم داشته و یا خواهد داشت. شخصا بعنوان زندانی سیاسی که بیش از ١٠ بار در اشکال گوناگون و در زندانهای مختلف این را آموخته ام که زندانیان نمی خواهند با خود دروغ بگویند وهیچ گونه تمایلی به حکومتی که مظهر جنایت است امکان اینکه زندانی بصورت دلخواه دست به همکاری بدهد وجود ندارد! چراکه درجه جنایت ومسائلی مانند بیکاری، گرانی، اعتیاد، فحشاء، امراض و مرگ ومیر، رها نمودن تحصیل در مدرسه ودانشگاه به خاطر فقروفلاکت تحمیل شده بر زندگی آحاد مردم، که ناشی از دزدی وچپاول ثروت جامعه در راستای نابود کردن زندگی این انسانها توسط جماعتی خون آشام، وملموس بودن هر لحظه از سرکوب وبرخورد کلاشان حکومتی وصدها مورد دیگر از این قبیل ، چیزی نیستند که مردم آن را ندیده باشند ودرزمان بازداشت شدنشان نادیده بگیرند ویا فراموش کنند. با توجه به این مجموعه فاکتورهای که حی وحاضرو یا مصیبتی که دامنگیر تمام جامعه شده، درمدت ٣٤سال هیچ انسانی نیست که از این وضع آسیب ندیده باشد. آنگاه این جلادان از زندانی می خواهند این جنایتها را انکارکنند. اما برعکس انتظار سیاست گزاران حکومتی، زندانی سیاسی در زندان آب دیده تر می شود و به شکل سیاسی تری متوجه اوضاع جامعه میگردد. به همین خاطر دراین دروان پر از مخاطره و مضطرب، جلادان حکومتی از ریز ودرشت شان، درفکر تسلیم نمودن زندانی و بازی با شخصیت آنها، خنثی کردن انگیزه ی سیا سی او، یک ثانیه آرام وقرارندارند ودر یک شبکه ی پیچیده وسازمان یافته، بزرگترین هزینه مالی ونیروی متخصص را به این تشکیلات امنیتی اختصاص داده اند. آنان زندانی را به نسبت سوابق وظرفیت هایشان به بندها وسلولهای انفرادی انتقال می دهند! دست پاچگی ووحشت بازجو وشکنجه گر، زندانبانان وحاکم شرع ها، قوه قضائیه و رهبری، وزارت اطلاعات و دیگر مافیای قدرت وغیره ، با تشکیل جلسات مکرر، درتصویب قوانین متوحش اسلامی، درتجویز و اجرای نوع شکنجه، تجاوز، اعدام وغیره، یا به درجاتی تقبل این واقعیتها که زندانیان هرچه بیشتر در زندان می مانند متوقع تر، معترض تر وسیاسی تر خواهند شد وباید شیوه وشگرد برخورد به این مسائل دقیق تر شود، چند نمونه ی از این ترفند های حکومتی را یاد آورمی شوم.طبق نقشه از قبل طراحی شده وبنا به تصمیم نهایی وزارت اطلاعات،گرفتن امضاء رهبر و قوه ی قضاییه، از قبل بازجوها، دادیاران فرمایشی، حاکم شرع ها، وکلای تسخیری وهیئت های تشخیص وغیره را برای هر مرکز استانی وبنا به درجه ی حساسیت مردم وموقعیت آن منطقه، اما درراستای سیاستهای سرکوب گرانه رژیم مثلا تشکیلات کشتاررژیم دراستان خوزستان، قتل عام وحکم های طولانی را براه انداخته وتاجایی که به نظر هیئت حاکمه دیگر دراین استان خطر رفع شده است وباید در این خصوص در برابر خشم واعتراض مردم وخانواده زندانیان سیاسی تدابیری اندیشید. این نمونه از سیاست، تنها در یک گوشه از کشور و یا چند استان خلاصه نمی شد ویا نمی شود . برای مثال هم زمان در استانهای کرمانشاه ، کردستان وآذربایجان ، شیراز وتهران ، مشهد وشمال نیز این بساط توحش در جریان است.
ادامه دارد…….

Advertisements

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

كمك مالى خود را براى ما ارسال داريد

طومار حمايت از زندانيان سياسي, لطفا امضا كنيد

ما را در تویتر دنبال کنید!

خطا: توییتر پاسخ نداد. خواهشمندیم چند دقیقه صبر کنید و این صفحه را بازآوری نمایید.

آرشیو ماهانه

مدیران وبلاگ

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: